Toezicht en verantwoording

Eemland Wonen houdt zich aan de principes uit de Governancecode woningcorporaties 2020.

Voor de WNT-verantwoording verwijzen wij u naar de diverse jaarverslagen gepubliceerd onder Interessante publicaties.

Visitatie
Wij vinden het belangrijk om de keuzes te toetsen die wij maken ten aanzien van onze bedrijfsvoering en ons maatschappelijk presenteren. Elke vier jaar laten wij ons daarom visiteren. Visiteren is een middel om verantwoording af te leggen over ons maatschappelijk functioneren. De uitkomsten zijn meegenomen in onderstaande visitatierapporten.