Organisatie

Omthuis is ontstaan uit de fusie tussen Eemland Wonen (Baarn) en Woningstichting Leusden eind 2022. Omthuis heeft een eenvoudige organisatiestructuur. Er zijn vier afdelingen: Wonen, Vastgoed, Financiën/Bedrijfsvoering en Staf. De organisatie wordt aangestuurd door directeur-bestuurder François Claessens. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wordt geadviseerd door de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

Directeur-bestuurder François Claessens 
Sinds 1 juni 2018 staat de organisatie onder leiding van directeur-bestuurder François Claessens. François was vanuit verschillende rollen in de corporatiesector werkzaam. Zo was hij onderzoeker en docent aan de TU Delft, consultant en adviseur bij Ortec Finance én manager bij woonstichting De Key. Voordat hij naar Eemland Wonen kwam, was François vier jaar lang directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland. Vanaf 2023 is François de directeur-bestuurder van de nieuwe fusiecorporatie Omthuis.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord/adviseur van het bestuur. In het reglement RvC en Bestuursreglement is beschreven welke afspraken gelden voor de RvC en directeur-bestuurder. De leden van de RvC treden af volgens het rooster van aftreden. Lees hier de profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen.

De RvC van Omthuis bestaat uit:

 • drs. G.J. (Gert-Jan) Waterink MBA (voorzitter)
 • drs. K. (Karin) Broekhuizen (vicevoorzitter)
 • drs. ing. F.J.E. (Fierman) Schreurs RA 
 • ir. M.T. (Maurits) Jansen MSc MRE 
 • ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile MhBA
 • mr. M.M. (Margreet) Breukelaar
 • drs. F.C. (Floor) van Dedem

Auditcommissie

De auditcommissie richt zich primair op het financiële domein en risicomanagement. De auditcommissie adviseert de RvC over interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, financiële interne en externe informatieverschaffing, functioneren van de externe accountant en het financiële deel van grote investeringen waarover de RvC een besluit moet nemen. De verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het reglement. De commissie bestaat uit:

 • drs. ing. F.J.E. (Fierman) Schreurs RA (voorzitter)
 • ir. M.T. (Maurits) Jansen MSc MRE
 • ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile MhBa

Selectie- en remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de RvC over de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en de vergoeding voor de RvC. De verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het reglement. De commissie bestaat uit:

 • drs. F.C. (Floor) van Dedem (voorzitter)
 • drs. K. (Karin) Broekhuizen

Statuten

Klik hier voor de statuten van Omthuis.

Visie op besturen en toezicht

Klik hier voor de visie.