Fusie

Fusie

Woningstichting Leusden en Eemland Wonen gaan vanaf 31 december 2022 samen verder als Omthuis. We werken beide in de regio Eemvallei (vooral in Leusden en Baarn) en beheren samen ruim 5.500 woningen.

Omthuis is ontstaan uit een fusie tussen de woningcorporaties Woningstichting Leusden en Eemland Wonen. Wij zorgen voor goede en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen in Leusden, Baarn en omgeving.

Ja, dat klopt. De overgang naar Omthuis gaat geleidelijk, zodat de dienstverlening doorgaat zoals huurders gewend zijn. Onze huurders regelen bijvoorbeeld al hun huurderszaken nog gewoon op eemlandwonen.nl of wsleusden.nl. Dat blijft ook nog even zo. Omthuis wordt wel steeds meer zichtbaar, dat ziet u bijvoorbeeld aan het logo op de bedrijfsauto’s of aan de gevels in Baarn en Leusden.

Huurt u een woning van Woningstichting Leusden dan regelt u uw woonzaken via het huurdersportaal op www.wsleusden.nl.

Eerdere berichten over de fusie vindt u hier

Voortgangsbesluit: we bereiden de fusie verder voor

Tussen februari en mei 2022 deden we intensief onderzoek naar de meerwaarde, de mogelijkheden en ook de risico’s van een fusie. Uit het financiële onderzoek blijkt dat beide organisaties financieel gezond zijn. Dat geldt dus ook voor de organisatie na een eventuele fusie. Daarnaast hebben we de voordelen van een fusie op een rij gezet, dit zijn:

  • We kunnen meer investeren in klanttevredenheid en dienstverlening aan huurders;
  • We hebben straks één centraal hoofdkantoor met bemenste aanspreekpunten in Baarn en in Leusden waar huurders altijd terechtkunnen;
  • Er ontstaat meer investeringsruimte voor o.a. nieuwbouw, verbetering en verduurzaming;
  • Toekomstig beleid (gemiddeld genomen) voor de huurders zal gunstiger zijn dan voor de fusie;
  • We komen bestaande afspraken (bijv. over het verduurzamen van woningen) in Leusden én Baarn gewoon na.

Veel voordelen dus. En daarom hebben de bestuurders van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen besloten om verder te gaan met de fusie voorbereiding. De Raden van Commissarissen hebben dit goedgekeurd.

Visie van de huurdersorganisaties en de gemeenten wordt gevraagd

Bij een fusie tussen twee woningcorporaties komt veel kijken. Daar horen formele procedures bij. Zo vragen we de huurdersorganisaties (Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) en Huurdersraad Eemland) en gemeenten binnenkort om hun mening (zienswijze), en van de huurdersorganisaties vragen we ook instemming. De huurdersorganisaties zijn vanaf begin dit jaar stap voor stap meegenomen in het onderzoek naar de fusie en geven ons relevante input mee. De huurdersorganisaties en gemeenten beoordelen de fusieplannen op basis van de fusie-effectrapportage. Dit is een document waarin de effecten van een fusie tussen de twee corporaties zijn beschreven en waarin de voornemens en ambities van de fusiecorporatie staan. De concept fusie-effectrapportage kunt u hier lezen.

Resultaten enquête van de huurdersorganisaties

In juni hielden de huurdersorganisaties van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen een enquête onder huurders. Zij waren benieuwd wat de huurders verwachten van een fusie en hoe de woningcorporaties op dit moment worden gewaardeerd. De huurdersorganisaties danken u voor het invullen van de enquête. De resultaten van deze enquête staan hier.

 

Vragen en Antwoorden

Heeft u een vraag, stel deze gerust en wij voegen de vraag en het antwoord toe op deze site.

Hoe is de verkenning van de fusie ontstaat, wie nam bijvoorbeeld het initiatief?

De interim-bestuurder bij Woningstichting Leusden merkte dat Woningstichting Leusden een goed functionerende organisatie is, maar hij zag ook kwetsbaarheden voor toekomstige opgaven gegeven de schaalgrootte van onze organisatie. Enkele college-bestuurders herkenden dit beeld voor hun eigen organisatie. Tijdens besprekingen met de Raden van Commissarissen is vastgesteld dat met name Woningstichting Leusden en Eemland Wonen elkaar goed zouden kunnen versterken. Eemland Wonen is ingegaan op een uitnodiging van Woningstichting Leusden om de mogelijkheden van een samenwerking of fusie te verkennen.

Wat waren de redenen om met een vergelijkbare organisatie in gesprek te gaan?

De grote corporaties in de regio hebben wij niet in ogenschouw genomen, omdat gelijkwaardigheid van gesprekspositie voor ons belangrijk is. Het moeten twee organisaties zijn waarmee we in balans kunnen zijn, van waaruit we een evenwichtig gesprek kunnen voeren. Ook een gevoel van verwantschap is belangrijk, het contact dat je in eerste instantie met elkaar hebt. Nu krijgen we gaandeweg het proces gelukkig ook wel de bevestiging dat de klik er is.  

Wat zijn de praktische voordelen van fusie?

Om naar onze huurders toe het werk ook in de verdere toekomst goed te kunnen blijven doen, is versterking nodig. We willen vooral de kwetsbaarheden in onze organisatie oplossen. Samen kunnen we meer expertise ontwikkelen, samen zijn we niet meer afhankelijk van de te kwetsbare ‘eenmensfuncties’, samen kunnen profiteren van elkaars sterke kanten en ervaringen. In het fusieonderzoek gaan we kijken naar het beleid voor onze huurders. We hebben  daar bezien welke concrete huurdersvoordelen er zijn als we ons volkshuisvestelijke beleid op elkaar leggen. 

Is er ook gekeken naar de risico’s van een fusie?

Uit het financiële onderzoek dat door een extern bureau is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante financiële risico’s aan de fusie verbonden zijn. Fusies kunnen ook andere (dan financiële) risico’s met zich mee brengen. Voorbeelden hiervan zijn “fusieorganisaties die onbeheersbaar groot en complex worden” of “grote cultuurverschillen tussen de twee organisaties die samengaan”. Woningstichting Leusden en Eemland Wonen zijn zich daar goed van bewust en zijn voorbereid op mogelijke negatieve effecten van fusie. In Bijlage 3 van de fusie-effectrapportage zijn de mogelijk risico’s en beheersmaatregelen uitgebreid beschreven.

Waarom is gekozen voor fusie en geen andere samenwerkingsvormen?

De ervaring is dat het beter is om samenwerking te borgen door te fuseren. Los-vaste samenwerking hebben we al jaren ervaren, en dat lost niet voldoende de kwetsbaarheden op. Uiteindelijk biedt fusie ook meer duidelijkheid voor de medewerkers.

Wat is de indruk van de medewerkers over de beide organisaties?

De medewerkers vinden na deze eerste fase van de verkenning dat de organisaties vooral veel op elkaar lijken. Natuurlijk zijn er verschillen, maar op hoofdlijnen komt het beeld overeen. Daarom zijn de beide corporaties ook dit onderzoek gestart. Eemland Wonen is actief in de regio met ongeveer 2.700 verhuureenheden. Het merendeel hiervan staat in de gemeente Baarn. Zij verhuurt en bouwt betaalbare woningen voor mensen die - veelal op grond van hun inkomen - in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Eind 2021 had Eemland Wonen 23 medewerkers in dienst, wat neerkomt op 19,3 fte.

Woningstichting Leusden (WSL) is een woningcorporatie, die is gevestigd en werkt in de gemeente Leusden met ongeveer 2.600 woningen. Iedereen die woont of wil wonen in de gemeente Leusden kan bij WSL terecht met vragen, maar de corporatie is er in het bijzonder voor woningzoekenden en huurders die zich niet zelf kunnen redden op de woningmarkt. WSL doet het werk vanuit de overtuiging dat goed en betaalbaar wonen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van huurders. WSL heeft 25 medewerkers in vaste dienst, wat neerkomt op 20 fte.

Nu we wat verder zijn in het onderzoek is het goed om te merken dat de organisaties een klik hebben en dat de betrokkenen vertrouwen en zin in hebben in de samenwerking met elkaar.

Kunnen huurders straks nog steeds op dezelfde plek terecht met vragen?

In Baarn en in Leusden kunnen huurders terecht bij een bemenst kantoor. Lokale verankering is een belangrijk speerpunt van beide corporaties. We vinden het belangrijk dat huurders zelf kunnen bepalen op welke manier zij contact hebben: digitaal, telefonisch of gewoon op locatie.

Verandert het huurcontract als de twee corporaties gaan fuseren?

Alle bestaande huurders houden gewoon hun huurcontract en blijven huren onder de voorwaarden die zij gewend zijn. Een eventuele fusie is niet van invloed op het huurcontract.

Gaan huurders erop vooruit als Eemland Wonen en Woningstichting Leusden fuseren?

We hebben het beleid van beide corporaties samengevoegd met behoud van de voordelen van beide kanten. Dat betekent dat het beleid er (gemiddeld genomen) vooral nog beter op wordt en niet slechter. Daarnaast ontstaat door de fusie extra investeringsruimte. In overleg met de huurdersorganisaties bepalen we waar we deze financiële voordelen op in zetten, bijvoorbeeld: onderhoud en reparaties, bereikbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw voor jongeren en ouderen.