A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Veel gestelde vragen > Diversen > Hoe en om welke redenen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhogingsaanzegging?

Hoe en om welke redenen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhogingsaanzegging?

Onderstaande tekst is geheel ontleend aan de website van de Huurcommissie.

Bezwaar tegen huurverhoging

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, moet hij schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder. De huurder kan hiervoor gebruik maken van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging (pdf) van de Huurcommissie. De huurder moet het bezwaarschrift aan de verhuurder sturen voordat de huurverhoging ingaat. Gaat de huurverhoging bijvoorbeeld in op 1 juli, dan kan de huurder tót 1 juli bezwaar maken bij de verhuurder. De verhuurder moet het bezwaar dan uiterlijk 30 juni ontvangen.

Als de verhuurder akkoord gaat met het bezwaar, dan krijgt de huurder geen of een lagere huurverhoging. In het laatste geval stuurt de verhuurder een aangepast huurverhogingsvoorstel aan de huurder.

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Gebreken aan de woning staan een huurverhoging niet in de weg. De huurder kan geen bezwaar maken tegen huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. De huurder kan wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken.

Huurverhoging na woningverbetering

Naast een jaarlijkse huurverhoging mag de verhuurder ook huurverhoging voorstellen als hij de woning heeft verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. De huurder moet wel toestemming hebben gegeven voor de verbetering. Meer informatie is te vinden op de pagina Woningverbetering.

Intrekken van bezwaarschrift door de huurder

Bent u huurder en heeft u bij uw verhuurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En wilt u bij nader inzien uw bezwaarschrift intrekken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft dan misschien geen procedure bij de Huurcommissie te beginnen. Is de verhuurder al een procedure begonnen bij de Huurcommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u de verhuurder vragen zijn verzoekschrift in te trekken bij de Huurcommissie.

Let op: Als u uw bezwaarschrift intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan ook betalen.

Starten van een procedure

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar van de huurder, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het Verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders. Dit formulier moet binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging binnen zijn bij de Huurcommissie.

Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er voor de verhuurder twee mogelijkheden:

  • hij heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd. De verhuurder kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging voor verhuurders;
  • hij heeft het huurverhogingsvoorstel niet per aangetekende post verstuurd. Als de huurder de huurverhoging weigert te betalen, zal de verhuurder hem per aangetekende post een herinneringsbrief sturen. Deze brief moet de huurder uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen vier maanden (tot 1 juli 2014 3 maanden) na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor huurders. Doet hij dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

Tijdens de procedure

De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Na de uitspraak

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht, dan moet de huurder de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet de huurder de € 25 aan leges (de kosten van de procedure) alsnog betalen. Meer informatie over het verloop van een procedure.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media