A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Ik ben huurder > Privacywetgeving > Rechten inzake persoonsgegevens

Rechten inzake persoonsgegevens

Als u een dienst wilt afnemen van een organisatie dan zult u persoonsgegevens aan die organisatie moeten doorgeven, al is het alleen maar uw naam, uw (e-mail)adres en/of een telefoonnummer. Als u een woning van Eemland Wonen gaat huren dan moet u minimaal tien persoonsgegevens ter beschikking stellen. Als u korter of langer een woning huurt, dan kan het gebeuren dat er meer gegevens van u in onze administraties komen. Eemland Wonen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wet. In de op deze pagina te openen pdf beschrijven we welke (soort) gegevens we nodig hebben als u een huurovereenkomst met ons sluit en welke gegevens we naderhand verwijderen. Aan het eind van de pdf staat op welke wijze u uw gegevens die Eemland Wonen in haar administraties heeft opgeslagen, kunt inzien. Als de huurovereenkomst beëindigd wordt, dan verwijderen we uw persoonsgegevens in beginsel na twee jaar.

Persoonsgegevens waarover Eemland Wonen al dan niet (tijdelijk) beschikt

Bij de ondertekening van een huurovereenkomst voor een woning

Op het moment van de verhuur van een woning aan een huurder beschikt Eemland Wonen over de volgende persoonsgegevens van deze huurder(s):

In de (ver)huuradministratie:

 1. Naam en voorletter(s)
 2. Huidig adres
 3. Geboortedatum
 4. Geslacht
 5. Burgerlijke staat
 6. Inkomensgegevens
 7. Telefoonnummer(s)
 8. E-mailadres
 9. Adres van de te verhuren woning
 10. Bankrekeningnummer waarvan de huur betaald wordt

Indien van toepassing:

 1. Verklaring van huidige verhuurder
 2. Naam van een minderjarig lid van het huishouden
 3. Naam, geboortedatum en inkomensgegevens van een meerderjarig lid van het huishouden
 4. Naam, (email)adres, telefoonnummer(s) van gemachtigde namens huurder (bijvoorbeeld familielid, bewindvoerder).

Het jaar na de ondertekening van de huurovereenkomst

In het jaar volgend op het jaar dat een woning gehuurd wordt, worden de aanwezige gedigitaliseerde (schriftelijke) inkomensgegevens verwijderd nadat de jaarrekening door de accountant en de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen is goedgekeurd. Alsdan beschikt Eemland Wonen in de (ver)huuradministratie over:

 1. Ingangsdatum van de huurovereenkomst
 2. Naam en voorletter(s)
 3. Adres
 4. Geboortedatum
 5. Telefoonnummer(s)
 6. E-mailadres
 7. Bankrekeningnummer waarvan de huur betaald wordt
 8. Saldo van de huurbetaling
 9. Naam, geboortedata van de huurder(s) ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst
 10. Het aantal leden van het huishouden van de huurder(s), niet-zijnde de huurder(s) zelf ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst.

Overige persoonlijke gegevens of informatie tijdens de huur van een woning

Eemland Wonen kan gedurende de huur van de woning de volgende gegevens in het dossier van een huurder opnemen:

 • Correspondentie, waaronder telefoonnotities, tussen de huurder en Eemland Wonen.
 • Meldingen van overlast door derden.
 • Fraudemeldingen door politie of andere opsporingsinstanties
 • Bij bewindvoering: informatie door bewindvoerders over mogelijk andere schulden die de debiteur heeft bij andere crediteuren.
 • Bij betalingsachterstanden: correspondentie tussen Eemland Wonen en een incasso- en/of deurwaarderskantoor.
 • Een echtscheidingsconvenant of vergelijkbaar document, waarin vermeld is welke partner de huurovereenkomst voortzet indien er sprake is van een breuk in de relatie van desbetreffende huurders.
 • Een akte van overlijden indien de enige huurder is overleden.

Na beëindiging van de huurovereenkomst

Twee jaar na beëindiging van de huurovereenkomst worden de persoonsgegevens van het huishouden verwijderd. Dat ligt anders als er nog een verrekening moet plaatsvinden of als er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld er bestaat een juridisch geschil tussen u en Eemland Wonen.

Woningzoekenden en/of kandidaat-huurders

Eemland Wonen beschikt niet over uw persoonsgegevens als u ingeschreven staat als woningzoekend in een gemeente, waar Eemland Wonen woningen verhuurt.

Als u in aanmerking komt om een woning te huren, dan hebben wij uw naam, (e‑mail)adres en telefoonnummer doorgekregen van de instantie waar u bent ingeschreven als woningzoekend. Mocht er met u geen huurovereenkomst gesloten worden voor de woning waarvoor u in aanmerking kwam, dan verwijderen wij direct uw persoonsgegevens.

Van degenen die van de rubriek “Houd mij op de hoogte” op de website van Eemland gebruik maken en daarmee te kennen hebben gegeven dat zij geïnformeerd willen worden als er een te verkopen woning wordt aangeboden, een garagebox of een woning in de vrije sector, beschikt Eemland Wonen over de naam en het e-mailadres. Wanneer een afmelding vanuit dat e-mailadres plaatsvindt, dan worden deze gegevens verwijderd.

Inzage, controle, wijziging en vernietiging van uw persoonsgegevens

Eemland Wonen vindt het belangrijk dat huurders de rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. Daarom hebben we het volgende geregeld.

U kunt uw eigen persoonsgegevens waarover wij beschikken inzien. U hebt ook het recht om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten aanpassen.

Indien Eemland Wonen persoonsgegevens van u heeft die niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verkregen zijn, dan hebt u het recht ons te vragen deze te vernietigen.

Wilt u van deze rechten gebruik maken dan kunt u ons dat laten weten. Er wordt dan een afspraak gemaakt en de gegevens liggen klaar.

N.B. Als u uw gegevens komt inzien moet u zich legitimeren. U moet daarom een geldig paspoort of een ID-kaart of uw rijbewijs aan de medewerker(s) laten zien.

Rechten inzake persoonsgegevens.pdf


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media